๒๑๕. พระราชทานพระบางคืนไปเมืองหลวงพระบาง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสดับในเรื่องราวนั้นแล้ว ทรงพระราชดำริเห็นด้วย ครั้นมาถึงณปีขาลอัฐศก เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับพระบางขึ้นไปประดิษฐานไว้ณเมืองหลวงพระบางตามเดิม เจ้าอุปหาดราชวงศ์ได้เชิญเสด็จพระบางออกจากพระวิหารวัดจักรวรรดิ์ ณวันเดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ[๑] เวลาเพลแล้ว โปรดให้ไปประทับไว้ที่พระตำหนักน้ำทำการสมโภชอยู่ ๓ วัน แล้วบอกบุญพระราชาคณะเปรียญฐานานุกรมสัตบุรุษแห่ขึ้นไปส่งเพียงปากเกล็ด

พระเสิม พระไสนั้น โปรดให้ประดิษฐานไว้ที่วิหารวัดปทุมวนาราม พระแสนนั้นประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถด้วยกันทั้ง ๓ พระองค์ พระเสิมหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ นิ้ว พระไสหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๑ นิ้ว พระแสนหน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๖ นิ้ว[๑] วันที่ ๓๑ มีนาคม ยังเป็นปีฉลู สัปตศก พ.ศ. ๒๔๐๘ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ