๔๐. สร้างพระอภิเนาวนิเวศน์

ในปีขาลนั้นทรงพระราชดำริว่า ในบริเวณพระราชอุทยานซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดฯ ให้ขุดสระก่อภูเขาสร้างเก๋งปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยมาแต่ก่อน ครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชอุททิศสิ่งของในบริเวณสวนนั้นรื้อไปถวายในพระอารามต่างๆ มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน เป็นต้น ยังแต่ที่เป็นแผ่นดินว่างอยู่ จึงโปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กอง ให้ทำพระมหาราชมนเทียรขึ้นอีก ๕ องค์ ให้รื้อพระตำหนักเดิมมาปลูกไว้ด้วย และให้สร้างพระที่นั่งสูง มีพื้น ๕ ชั้น สำหรับทอดพระเนตรไปไกลๆ องค์ ๑ แล้วให้สร้างพระที่นั่งสำหรับไว้ขององค์ ๑ แล้วมีหอสำหรับพระสงฆ์เจริญพระปริตรหลัง ๑ สำหรับไว้พระแสงเครื่องศาสตราคมหลัง ๑ สำหรับเลี้ยงแขกเมืองหลัง ๑ ชักเขื่อนเพ็ชรล้อมรอบ สำหรับพวกพนักงานอยู่ทุกพนักงาน ชั้นนอกเขื่อนเพ็ชรเชิงเทินปราการตรงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นองค์ ๑ และพระที่นั่งสุทธาสวรรย์เดิมก็โปรดให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ ทำป้อมที่พระราชวังกำแพงตรงถนนบำรุงเมือง ให้ชื่อป้อมสัญจรใจวิง ทำขึ้นยังไม่เสร็จ ครั้นการนั้นสำเร็จแล้ว โปรดฯ พระราชทานชื่อให้คล้องเนื่องกันทั้งเก่าทั้งใหม่ พระที่นั่งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามชื่อพระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่งสูง ๕ ชั้น ชื่อภูวดลทัศไนย พระที่นั่งสุทธาสวรรย์โปรดให้แปลงชื่อว่าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ ท้องพระโรงเสด็จออกให้ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคม พระมหามนเทียรฝ่ายในองค์ ๑ ชื่อบรมพิมาน ท้องพระโรงฝ่ายในที่เฝ้าชื่อนงคราญสโมสร พระพิมานฝ่ายใต้องค์ ๑ ชื่อจันทรทิพโยภาศ พระพิมานฝ่ายเหนือองค์ ๑ ชื่อภาณุมาศจำรูญ พระตำหนักเดิมชื่อมูลมนเทียร หอพระปริตรชื่อว่าหอเสถียรธรรมปริตร หอแสงศาสตราคมให้ชื่อว่าหอราชฤทธิรุ่งโรจน์ หอที่เลี้ยงแขกเมืองให้ชื่อว่าหอโภชนลีลาศ พระที่นั่งไว้ของประหลาดต่างๆ ชื่อพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์

ประตูเข้าไปที่ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ชื่อประตูเทวราชดำรงศร ประตูข้างทิศใต้ชื่อประตูทักษิณสิงหรณ์ ประตูข้างทิศเหนือริมเกยช้าง ชื่อประตูอุดรสิงหาสน์ ประตูย่ำข้างเหนือนั้นชื่อประตูแถลงราชกิจ ประตูข้างใต้ชื่อประตูประดิษฐ์ประเวศ สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กอง พระยาเพ็ชรพิไชย พระยาสามภพพ่ายเป็นนายงาน ครั้นสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยถึงแก่พิราลัยแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พณฯ หัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ที่สมุหพระกลาโหมดูการต่อไปจนสำเร็จ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ