๗๕. กรมสมเด็จพระเดชาดิศรสิ้นพระชนม์

ครั้นรุ่งขึ้นณวันจันทร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เวลาเช้า ๕ โมง กรมสมเด็จพระเดชาดิศรประชวรลมสิ้นพระชนม์ ๆ นับเรียงปีได้ ๖๗ พรรษา

พระบรมวงศานุวงศ์พากันกราบทูลว่า เสด็จกลับมาถึงพระนครวันเสาร์เป็นเหตุทั้ง ๒ ครั้ง ครั้งเมื่อเสด็จไปเมืองจันทบุรีข้างฝั่งตะวันออก ก็เสียสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ครั้งนี้ก็เสียกรมสมเด็จพระเดชาดิศร ตั้งแต่นั้นเสด็จไปแห่งไร ถ้าจะกลับเข้าพระนครก็เลิกวันเสาร์เสีย ก็ดีอยู่ทุกครั้ง

ในปีมะแมนั้นเกิดฝนแล้งมาจนเดือน ๑๐ จึงมีฝนมาได้ทำนา ฝนนั้นตกกล้าตลอดมาถึงเดือน ๑ เดือน ๒ เข้าที่เสียก็กลับได้คืนหมด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ