๑๓๕. พระราชทานสุพรรณบัฏเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์

ในเดือน ๒ นั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นทองสุพรรณบัฏ จารึกนาม พณฯ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เสด็จมารดน้ำสรงด้วยน้ำอันวิเศษและสิ่งของพระราชทานกล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ