๒๑๓. ทรงตั้งและแปลงนามวัดต่างๆ

ชื่อวัดทรงใหม่ วัดราชประดิษฐ์ ๑ วัดมหรรณพาราม ๑ วัดบุรณศิริมาตยาราม ๑ วัดนามบัญญัติ ๑ วัดโสมนัสวิหาร ๑ วัดตรีทศเทพ ๑ วัดบรมนิวาส ๑ วัดไชยฉิมพลี ๑ วัดเวฬุราชิณ ๑ วัดสมุหประดิษฐ์ เจ้าพระยานิกรบดินทร์สร้างที่เมืองสระบุรี ๑ วัดสุปฏิการามเมืองนครไชยศรี ๑ ชื่อวัดทรงแปลงใหม่ วัดน้อยบางใส้ไก่ แปลงว่าวัดหิรัญรูจี วัดพระยาญาติการามเดิม แปลงว่า วัดพิชัยญาติการาม วัดใหม่ ทรงแปลงว่า วัดอนงคาราม วัดประยูรวงศ์อาวาศ แปลงว่าวัดประยูรวงศาราม วัดดอกไม้ แปลงว่าวัดบุบผาราม วัดอรุณราชธาราม แปลงว่าวัดอรุณราชวราราม วัดหงษาราม แปลงว่า วัดหงสรัตนาราม วัดกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แปลงว่าวัดชิโนรสาราม วัดระฆังโฆสิตาราม แปลงว่าวัดราชคัณฑิยาราม วัดเกาะแก้วแปลงว่าวัดสัมพันธวงศาราม วัดตะเคียน แปลงว่าวัดมหาพฤฒาราม วัดสระเกศ แปลงว่าวัดเจดียบรรพตาราม วัดบางลำภู แปลงว่าวัดสังเวชวิศยาราม วัดสมอแครงกรมพระพิทักษเทเวศรสร้าง แปลงว่าวัดเทวราชกุญชร วัดสมอราย แปลงว่า วัดราชาธิวาส วัดชีปะขาว แปลงว่าวัดศรีสุดาราม วัดเงิน แปลงว่าวัดรัชฎาธิฐาน วัดทอง แปลงว่าวัดกาญจนสิงหาศน์ วัดอภัยธาราม แปลงว่า วัดอภัยทามริการาม วัดเขมาเดิม แปลงว่าวัดเขมาภิรตาราม วัดนายกรับลคร แปลงว่าวัดสัมมัชชผล วัดอุทัยธาราม แปลงว่าวัดอุทัยทิศ วัดบุคคโล แปลงว่าวัดอุบลวัน วัดสนามควาย แปลงว่าวัดสุนทรธรรมทาน วัดดอนหลังบ้านทวาย แปลงว่าวัดปรมสถล วัดม่วงแค แปลงว่าวัดปาตลี วัดพระยาชำนิ แปลงว่าวัดชำนิหัตถการ วัดวิเศษอาวาศ แปลงว่าวัดวิเศษการ วัดอุบาสิการาม แปลงว่าวัดอุบาสิกาคุณ วัดสุธาสวรรรค์ แปลงว่าวัดสุทธาสุทธิ วัดอัมพวัน แปลงว่าวัดสวัสดิ์วารีวัน วัดภุมรินทร์ปักษี แปลงว่าวัดภมรปักษี วัดหงษารามจางวางดิศ แปลงว่าวัดดิศหงษคีรี วัดวิสุทธาราม แปลงว่าวัดวิสุทธาจารย์ วัดอมรตาราม แปลงว่าวัดอมตรส วัดอำแดงแฟง แปลงว่าวัดคณิกาผล วัดจางวางดิศ แปลงว่าวัดดิศานุการาม วัดช่างแสง แปลงว่าวัดกรรมารการ วัดสารพัดช่าง แปลงว่าวัดสรรพการสิทธิ วัดอินทาราม แปลงว่าวัดอินทรประดิษฐ์ วัดเทพนารี แปลงว่าวัดเทพากรนารี วัดเทพทาราม แปลงว่าวัดอับษรนารี วัดสุวรรณพลับพลา แปลงว่าวัดสถลเจดีย์ วัดใหม่จางวางพ่วง แปลงว่าวัดเทวีวรญาติ วัดไทรทอง แปลงว่าวัดเบญจบพิตร วัดธรรมาพิมล แปลงว่าวัดราชประดิษฐ์ วัดใหญ่บางยี่ขัน แปลงว่าวัดอมรคีรี วัดขำเขมการาม แปลงว่าวัดขำโคราช วัดหัวเมือง วัดทรงธรรมเมืองนครเขื่อนขันธ์ แปลงว่าวัดดำรงราชธรรม วัดไชยพฤกษ์เมืองนนท์เดิม แปลงว่า วัดไชยพฤกษมาลา วัดประทมเมืองนครไชยศรี แปลงว่าวัดปฐมเจดีย์ กรุงเก่า วัดชุมพลเดิม แปลงว่าวัดชุมพลนิกายาราม วัดเสนาศน์เดิม แปลงว่าวัดเสนาศนาราม วัดขวิด เมืองลพบุรี แปลงว่าวัดกระวิศราราม วัดมหาสมณะเมืองเพ็ชรเดิม แปลงว่าวัดมหาสมณาราม วัดเทพยกฎมพังเดิม แปลงว่าวัดเทพอุทิศ รวมทรงชื่อใหม่ในกรุงและหัวเมือง ๑๑ วัด ทรงแปลงชื่อในกรุงและหัวเมือง ๕๖ วัด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ