๑๘๕. ทูตฝรั่งเศสเข้ามาประทับตราหนังสือสัญญา

ครั้นณเดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] มองซิเออดูเชดเนอรเบลดูรมินิสเตอเปลนิปอเตลแชรี่ราชทูต มาด้วยเรือกลไฟ ๒ เสาครึ่ง ใช้จักรท้ายชื่ออาลาม ถึงกรุงเทพมหานคร ทอดเรืออยู่ที่หน้าตึกกงสุลฝรั่งเศส ราชทูตแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงฝรั่งเศสให้เข้ามาประทับตรา ที่ทูตไทยออกไปทำหนังสือสัญญาตกลงกัน เจ้าพนักงานได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการรับรองมินิสเตอเปลนิปอเตลแชรี่ราชทูตตามอย่างราชทูตเมืองใหญ่ ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ที่เรือรบราชทูตได้ยิงปืนสลุตคำนับธงแผ่นดินสยาม ๒๑ นัด ฝ่ายไทยก็ได้ยิงปืนใหญ่ที่ป้อมฮึกเหี้ยมหาญสลุตตอบ ๒๑ นัด ครั้นเวลาบ่ายได้เชิญราชทูตไปเฝ้าไปรเวตครั้ง ๑ แล้วได้เชิญราชทูตและขุนนางออฟิศเซอร์ไปดูการพิธีชักโคม และลอยประทีปตามอย่างธรรมเนียมโบราณ

รุ่งขึ้นวันจันทร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ[๒] โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ และพระบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ เสด็จลงไปเยี่ยมมองซิเออดูเชดเนอร์เบลตูรราชทูตฝรั่งเศส ที่เรือรบชื่ออาลามครั้ง ๑ ครั้งนั้นมองซิเออดูเชดเนอรเบลดูรราชทูต จัดการที่จะรับรองให้สมควรนั้นหาทันไม่[๑] จันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ฯ

[๒] วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ