๕๘. พระราชทานทรัพย์สร้างศาลาที่เมืองร่างกุ้ง

ในปีนั้นเมื่อเดือน ๒ แรม ๑๒ ค่ำ มิสเตอร์เฟาเป็นที่หลวงสยามานุเคราะห์กงสุลสยามที่เมืองย่างกุ้ง มีหนังสือถวายเข้ามาว่า เชิงเนินพระธาตุเป็นทางรวมสัตบุรุษผู้คนไปมาไหว้พระธาตุไม่มีที่พักอาศัย ถ้าได้ทำเป็นศาลาใหญ่พอให้คนอาศัยก็จะดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหนังสือขอที่เกาวนาอังกฤษ เจ้าเมืองร่างกุ้งยอมให้แล้ว จึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ออกไปให้หลวงสยามานุเคราะห์กงสุลสร้างศาลาไว้ที่เนินเขา ริมทางที่จะขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเป็นศาลาใหญ่หลัง ๑ สิ้นพระราชทรัพย์ ๒,๓๐๐ เหรียญ ก็มีคนไปมาอาศัยมากมิได้ขาด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ