๖๒. ทูตเดนมาร์กเข้ามาทำหนังสือสัญญา

ครั้นมาถึงเดือน ๖ พระเจ้าเฝรเดอริกที่ ๗ เจ้าแผ่นดินเด็นมาร์ก และพวกวันดาลซ์พวกกอธซ์ และเป็นดุ๊กแห่งเมืองเซลสวิค เมืองโฮลสไตน์ เมืองสตอมาร์น เมืองดิตมาชเลาเอนเบิค เมืองโอลเดนเบิค รวม ๘ เมือง แต่งให้มิสเตอยอนยาเวอิศเกวร์ เป็นกงสุลเดนมาร์กอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ เป็นราชทูตเชิญพระราชศาสน์พระเจ้าแผ่นดินเดนมาร์ก เข้ามาทำหนังสือสัญญาณกรุงเทพมหานคร มาด้วยเรือกำปั่นเหล็กชื่อจลวนเยเนรัลวิเลียมมาถึงกรุงเทพมหานคร ณวันเดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ[๑] ขึ้นพักอยู่ที่บ้านมิสเตอร์ดีเกดะมาซอน เหนือปากคลองผดุงกรุงเกษม แล้วมิสเตอร์ยอนยาเวได้เข้าเฝ้าไปรเวตครั้ง ๑ ครั้นณวันอังคารเดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ[๒] โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งผู้รับสั่งให้ปรึกษาทำหนังสือสัญญาด้วยมิศเตอร์ยอนยาเวทูต คือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ๑ ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ที่สมุหพระกลาโหม ๑ เจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี ที่พระคลัง ๑ เจ้าพระยายมราช ๑ พระยาวรพงศพิพัฒน์ บุตรสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย ๑ ประชุมปรึกษาทำหนังสือสัญญาที่พระราชวังเดิม เป็นสัญญา ๓๕ ข้อ ครั้นณวันศุกรเดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ำ[๓] ได้ประทับตราหนังสือสัญญา[๑] ศุกรที่ ๗ พฤษภาคม ฯ

[๒] วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ฯ

[๓] วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ