๑๑๕. สร้างถนนเจริญกรุงตอนใน

ครั้นณเดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) และพระพรหมบริรักษ์เป็นแม่กองตัดทางใหม่ ตั้งแต่มุมวัดพระเชตุพน ไปถึงกำแพงพระนครตรงวังเจ้าเขมรข้าม เจาะประตูใหม่ ถนนนั้นกว้าง ๔ วา ยาว ๒๕ เส้น ๑๐ วา ๒ ศอก มีท่อ ค่าก่ออิฐกันข้างถนนราคาเส้นละ ๒ ชั่ง ๑๐ ตำลึง ค่าอิฐ ค่าปูน ค่าทราย รวมเป็นเงิน ๑๗๘ ชั่ง ๕ ตำลึง แล้วให้ก่อตึกตลาดทั้ง ๒ ฟากถนนให้ลูกค้าเช่า ให้ชื่อถนนเจริญกรุง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ