๑๙. การเทศนากระจาดใหญ่

แล้วทรงพระราชดำริว่า จะทำกระจาดใหญ่ฉลองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จฯ พระบรมไอยกาธิราชเจ้า กระจาด ๑ พระบาทสมเด็จฯ พระบรมชนกาธิราชเจ้า กระจาด ๑ พระบาทสมเด็จฯ พระบรมเชษฐาธิราชเจ้ากระจาด ๑ ทั้ง ๓ พระองค์ จึงขอแรงสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ทำกระจาด ๑ สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยทำกระจาด ๑ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ทำกระจาด ๑ ให้ตั้งที่หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นอกกำแพงแก้วฝ่ายอุตตรทิศ กระจาดสูง ๖ วาตลอดยอด กว้าง ๔ วา ตั้งเรียงกันทั้ง ๓ แห่ง มีเครื่องไทยธรรมถวายพระเทศนากระจาดละ ๑๐ ส่วน กระจาดนั้นมิได้กระทำเหมือนกระจาดผ้าป่า ทำเป็นการช่างประกวดกัน เอาเครื่องไทยธรรมเข้าประดับเป็นลวดลายต่างๆ ทำการวิจิตรรจนา ข้าราชการและราษฎรก็พากันไปดูเบียดเสียดกันทั้งกลางวันกลางคืน มีพุ่มกัลปพฤกษ์กระจาดหนึ่ง ๑๐ พุ่มๆ ละ ๑๐ ตำลึง เรือสัมปั้นเก๋งพั้งกระจาดละ ๑๐ ลำ ผ้าไตรและเครื่องบริกขารกระจาดละ ๑๐ สำรับ ของไทยทานนอกนั้นมีต่างๆ กัน จะพรรณนาก็ยืดยาวนัก คิดส่วนที่ลงทุนและเงินพระราชทานกระจาดละ ๑๐ ชั่ง และของไทยทานกระจาด ๑ อยู่ใน ๓๐ ชั่งบ้าง ๒๐ ชั่งบ้าง แต่ตัวกระจาดมิได้คิด ครั้นเสร็จแล้ว วันเดือน ๑ แรม ๔ ค่ำ มีธรรมเทศนาในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันเดือน๑ แรม ๔ ค่ำ[๑] พระพิมลธรรม วัดประยูรวงศ์ถวายเทศนาพงศาวดารบริเฉท ๑ พระธรรมวโรดม (ถึก) วัดพระเชตุพนถวายเทศนาพงศาวดารบริเฉท ๒ ณ เดือน ๑ แรม ๕ ค่ำ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ ถวายเทศนาทศพร ๑ พระธรรมไตรโลก (รอด) วัดโมฬีโลก ถวายเทศนากัณฑ์หิมพานต์ ๑ พระพรหมมุนี (ยิ้ม) วัดสุทัศน์ ถวายเทศนากัณฑ์ทานกัณฑ์ ๑ พระอโนมุนี วัดประทุมคงคา ถวายเทศนากัณฑ์วนประเวศ ๑ พระธรรมราชา (พุก) กรุงเก่า ถวายเทศนากัณฑ์ชูชก ๑ หม่อมเจ้าญาณวราภรณ์ วัดราชบุรณะ ถวายเทศนากัณฑ์จุลพน ๑ พระสมุทมุนี (สังข์) วัดบวรนิเวศ ถวายเทศนากัณฑ์มหาพน ๑ พระวิสุทธิโสภณ (น้อย) วัดประยูรวงศ์ ถวายเทศนากัณฑ์กุมาร ๑ พระเทพโมฬี (เอี่ยม) วัดเครือวัลย์ ถวายเทศนากัณฑ์มัทรี ๑ พระกระวีวงศ์ (ทอง) วัดราชนัดดา ถวายเทศนากัณฑ์สักรบรรพ ๑ พระอริยคุณาธาร (เนียม) วัดกัลยาณมิตร ถวายเทศนากัณฑ์มหาราช ๑ พระวิเชียรโมฬี (เพง) วัดจันทาราม ถวายเทศนากัณฑ์ฉกษัตริย์ ๑ กรมสมเด็จพระประมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน ถวายเทศนานครกัณฑ์ ๑

วันเดือน ๑ แรม ๖ ค่ำ[๒] สมเด็จพระวันรัตน์ (เซ่ง) วัดอรุณฯ ถวายเทศนากัณฑ์ทุกขสัจจ์ ๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) วัดสุทัศน์ ถวายเทศนากัณฑ์สมุทยสัจจ์ ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดมหาธาตุ ถวายเทศนากัณฑ์นิโรธสัจจ์ ๑ พระอริยมุนี (ทับ) วัดสมอราย ถวายเทศนากัณฑ์มัคคสัจจ์ ๑ พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ฟัก) วัดบวรนิเวศ ถวายเทศนากัณฑ์สติปัฏฐานสูตร แต่ไตรสรณาคมน์จนถึงวิปัสสนาญาณ ๑

วันเดือน ๑ แรม ๗ ค่ำ[๓] พระเมธาธรรมรส (เอี่ยม) วัดพระยาญาติ[๔] ถวายเทศนากัณฑ์อุเบกขาบารมี ๑ มหามิตร วัดบวรนิเวศ ถวายเทศนากัณฑ์ปัญญาบารมี ๑ พระอมราภิรักขิต วัดบรมนิวาศ ถวายเทศนาขันติบารมี ๑ พระมหาเหมือน วัดประยูรวงศ์ ถวายเทศนาสัจจบารมี ๑ พระวรญาณมุนี วัดจักรวรรดิ ถวายเทศนาเนกขัมมบารมี ๑

วันเดือน ๑ แรม ๘ ค่ำ[๕] พระเทพกระวี (สมบุญ) วัดทองธรรมชาติ ถวายเทศนาทานบารมี ๑ พระพินิตวินัย (จีน) วัดราชโอรส ถวายเทศนาวิริยบารมี ๑ พระปริยัติบัณฑิต วัดราชบุรณะ ถวายเทศนาอธิฏฐานบารมี ๑ พระนิกรม (ชู) วัดนาค ถวายเทศนาเมตตาบารมี ๑ พระเทพมุนี (กัน) วัดสุวรรณ ถวายเทศนาศีลบารมี ๑ รวม ๕ วัน พระเทศนาได้รับในส่วนกระจาดแบ่งถวายเป็นส่วนๆ ไป ๓๐ ส่วน องค์ ๑ ได้ของไทยทานประมาณ ๒ ชั่งเศษบ้าง ๓ ชั่งบ้าง[๑] ศุกรที่ ๑๒ ธันวาคม ฯ

[๒] อาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม

[๓] จันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ฯ

[๔] วัดพิชัยญาติฯ

[๕] อังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ