๑๓๗. สร้างพระบรมบรรพต

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ เป็นแม่กองทำพระบรมบรรพต ขอแรงกรมหลวงเทเวศรวัชรินทร์ด้าน ๑ กรมขุนราชสีหวิกรมด้าน ๑ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญด้าน ๑ พระองค์เจ้าชิตเชื้อพงศ์ด้าน ๑ ทำเป็นภูเขาใหญ่สูง ๑๓ วา มณฑปสูง ๗ วา รวม ๒๐ วา เป็นที่ประดิษฐานไว้พระบรมอัฏฐิ แล้วมีมณฑปน้อยอีก ๔ ทิศเป็นที่ไว้พระอัฏฐิกรมพระราชวังบวรบ้าง พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่แต่ก่อนบ้าง มีศาลาช่อฟ้าบนยอดเขาต่อเนื่องมณฑปลงมา เป็นที่พระสงฆ์สดับปกรณ์และฉันด้วย มีพระที่นั่งทรงธรรมใหญ่อยู่ใกล้บรมบรรพต มีศาลารายรอบภูเขาแทนสามสร้าง ภูเขานั้นทำวิจิตรมีรูปภาพและเครื่องจักรกลไกต่างๆ เกณฑ์เจ้าต่างกรมทำภูเขาน้อยอีก ๔ ทิศ ประกวดประขันกัน แล้วขอแรงเจ้าต่างกรมที่ไม่ถูกเกณฑ์ และพระราชาคณะขอทำเก๋งมีเครื่องจักรกลไกในเก๋งต่างๆ ตั้งล้อมภูเขาออกไปอีกชั้น ๑ มีรูปสัตว์และระทาสูง ๑๒ วา มีราชวัติฉัตรธงสิ่งของอื่นๆ เครื่องประดับและเครื่องเล่นเหมือนอย่างพระบรมศพอย่างใหญ่ทุกสิ่งทุกประการ โปรดฯ ให้เอารูปราชสีห์ไปตั้งให้ราษฎรดูด้วย

ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ[๑] ได้เชิญพระพุทธรูป ตั้งกระบวนแห่แต่หน้าพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ ออกไปสมโภชที่พระบรมบรรพต ครั้นณเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เชิญพระพุทธรูปแห่กลับเข้าพระราชวัง[๑] อังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ