๒๒๓. ขุดคลองเจดีย์บูชา

และคลองที่ขุดตั้งแต่ท่าหน้าเขาไปถึงที่วัง เลยไปจนถึงวัดพระงาม กว้าง ๕ วาบ้าง กว้าง ๖ วา ๗ วา บ้าง ๘ วาบ้าง แยกเป็นสายขึ้น ๒ สาย ยาว ๔๔๘ เส้น ลึก ๕ ศอกบ้าง ๖ ศอกบ้าง ๗ ศอกบ้าง ๘ ศอกบ้าง เป็นแห่งๆ ตามที่สูงและที่ต่ำ คิดค่าขุดคลอง เงิน ๖๐๗ ชั่ง ๑๑ ตำลึง ๒ บาท ๒ สลึงเฟื้อง ค่าขุดตอไม้ เงิน ๑๓ ชั่ง ๔ ตำลึง ค่าเกลี่ยดิน เงิน ๑๐ ชั่ง ๔ ตำลึง ค่าแก้คลองคดให้ตรง เงิน ๕๓ ชั่ง ๑ ตำลึง ๒ บาท ๑ สลึงเฟื้อง รวมเงิน ๘๐๔ ชั่ง ๑๐ ตำลึง ๓ บาท ๒ สลึง พระราชทานชื่อคลองเจดีย์บูชา

แล้วตัดทางทำถนนขึ้นอีกสาย ๑ ไว้เพื่อเสด็จฤดูแล้ง ตั้งแต่ช่องสะเดาถึงวัง เป็นทาง ๑๕๐ เส้น ค่าแรงจีนถมกว้าง ๔ วา สูง ๑ ศอก ๒ ศอก ๓ ศอกบ้าง ตามที่ลุ่มและดอน รวมเงิน ๒๘ ชั่ง ๕ ตำลึง ๒ บาทเฟื้อง

การที่สร้างพระปฐมเจดีย์และพระราชวังนั้น บริจจาคพระราชทรัพย์ค่าปูน ค่าทราย ค่าอิฐ ค่าแรงจีน ธารณะเจ้านาย ข้าราชการราษฎร ทองกาไหล่ยอดนภศูลสิ้นไปเท่าไรยังมิได้คิดบัญชี ด้วยการยังไม่เสร็จ ต่อเมื่อการเสร็จจะมีแจ้งจารึกไว้ในแผ่นศิลาต่อไปภายหน้า[๑][๑] ยอดนภศูลได้ยกเมื่อรัชชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๓ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ