๑๙๘. ขุดคลองบางลี่และแก้คลองลัดยี่สานเมืองสมุทรสงคราม

ครั้นแล้วท่านมีศรัทธากับเจ้าคุณตำหนักใหม่ เข้าทุนกันขุดคลองบ้างลี่แขวงเมืองสมุทรสงคราม ไปตกคลองยี่สาน ยาว ๓๔๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก กว้าง ๖ วา ลึก ๔ ศอก ค่าจ้างขุดเส้นละ ๑ ชั่ง ๑๒ ตำลึง ๒ บาท เป็นเงิน ๕๕๔ ชั่ง ๑๓ ตำลึง ค่าขุดตอไม้เงิน ๕๔ ชั่ง ๑๙ ตำลึง ๓ บาท ๒ สลึงเฟื้อง ค่าโสหุ้ยใช้ในการขุดคลอง ค่าไม้ ค่าจ้าง ๒๔ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ๒ บาท ๒ สลึง รวมเป็นเงิน ๖๓๔ ชั่ง ๙ ตำลึง ๓ สลึงเฟื้อง

แก้คลองลัดออกยี่สานบางตะบูรอีกคลอง ๑ ยาว ๖๐ เส้น ๑๓ วา กว้าง ๖ วา ลึก ๔ ศอก ราคาเส้นละ ๑ ชั่ง ๒ ตำลึง ๒ บาท เป็นเงิน ๖๘ ชั่ง ๔ ตำลึง ๒ บาท ๒ สลึง ค่าขุดตอไม้ค่าโสหุ้ยใช้สรอยเงิน ๘ ชั่ง ๖ ตำลึง ๑ บาท ๒ สลึง รวมเงิน ๗๖ ชั่ง ๑๑ ตำลึง รวมทั้งคลองขุดใหม่และแก้รวมกันเป็นเงิน ๗๑๑ ชั่ง ๓ สลึงเฟื้อง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ