Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๖๕. โปรดฯ ตั้งองค์พระนโรดมและองค์หริราชดะไนไปช่วยราชการเมืองเขมร

ในปีนั้น องค์พระหริรักษรามมหาอิศราธิบดี เจ้าแผ่นดินกัมพูชา มีศุภอักษรให้พระยาราชเดชะ พระยานรินทราธิบดี เข้ามาว่าตัวแก่ชราแล้ว ขอให้โปรดฯ ตั้งแต่งนักองค์ราชาวดี นักองค์ศรีสวัสดิ์ ซึ่งทำราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั้น ขอรับพระราชทานออกไปช่วยรักษาแผ่นดิน ให้นักองค์วัตถาเข้ามาทำราชการแทนนักองค์ทั้ง ๒ และว่าอย่างธรรมเนียมเมืองเขมรที่แก้วฟ้ามี ขอให้ตั้งนักองค์ศรีสวัสดิ์เป็นที่แก้วฟ้าออกไปด้วย จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งนักองค์ราชาวดีมีนามว่า องค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์มหาอุปราช ตั้งนักองค์ศรีสวัสดิ์เป็นองค์หริราชดะไนไกรแก้วฟ้า ให้ออกไปทำราชการด้วยบิดา องค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์ องค์หริราชดะไนไกรแก้วฟ้า ได้กราบถวายบังคมลาออกไป เมื่อณวันเดือน ๗ แรม ๑๐ ค่ำ เป็นจำนวนคนเข้ามารับ ๕๙๓ คน ตามออกไปไทยเขมร ๖๗๒ คน รวมเป็นคน ๑,๒๖๕

ครั้นมาถึงเดือน ๑๐ เสเนศผู้ครองเมืองลูแบก เมืองปลิแมน เมืองฮำเบิก รวม ๓ เมือง เรียกว่า แฮนไซแอติกริปับลิค มีอักษรศาสน์ส่งเข้ามาให้ทิโอโดร์นิศแอสกิว ลูกค้าซึ่งตั้งห้างค้าขายอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งให้เจ้าพนักงานหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวาย ขอให้ทิโอโดร์ทิศแอสกิวทำหนังสือสัญญาณกรุงเทพมหานคร

ครั้นณวันพุธเดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ทิโอโดร์นิศแอสกิวเข้าเฝ้าถวายอักษรศาสน์ เครื่องมงคลราชบรรณาการ กะจกใหญ่คู่ ๑ กล้องใหญ่ส่องดาวคัน ๑ ปืนทหารมีหอกปลายบอก ๑ มีดาบปลายบอก ๑ รวม ๒ บอก แตรสำหรับเป่าสำรับ ๑ พรมใหญ่ ๒ ผืน ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จออกอย่างกลาง แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งผู้รับสั่งให้ประชุมปรึกษา ทำหนังสือสัญญาด้วยทิโอโดร์นิศแอสกิว คือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ๑ ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม ๑ ท่านเจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีที่พระคลัง ๑ เจ้าพระยายมราช ๑ พระยาวรพงศพิพัฒน์ ๑ รวม ๕ ปรึกษาทำหนังสือสัญญาที่พระราชวังเดิม เมื่อวันลงชื่อประทับตราหนังสือนั้น ไม่ได้ยิงปืนสลุตเพราะไม่มีกำปั่นรบเข้า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ