๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

เรื่องพระราชลัญจกรมังกร ซึ่งฉันเขียนมาให้ท่านนั้น นึกขึ้นได้ว่าเขียนโบราณคดีสมาคมนั้นผิดไป ที่ถูกเปนโบราณคดีสโมสร ที่จริงไม่สู้สำคัญนัก หากจะว่าถึงความหมายก็ไม่สู้ผิดกันเท่าไร แต่เมื่อผิดไปแล้วก็ต้องลุแก้โทษเปนการปลงอาบัติ

รูปมังกรนั้น ไม่ได้คิดขึ้นโดยอาศัยชื่อโบราณคดีหรือราชบัณฑิตแต่อย่างไรเลย เปนพระราชลัญจกรเก่าอันไม่มีที่ใช้แล้ว จึงโปรดพระราชทานโดยพระกรุณา เพื่อเปนเกียรติยศเท่านั้น

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ