๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

จะเดาอักขระในพระราชลัญจกร มหาโองการ กับพระบรมราชโองการลองคู เป็นไขข้อให้ท่านฟังเล่นต่อไป

ตรามหาโองการ ซึ่งมีอักขระดังนี้ <img> เห็นจะหมายเปน ม-อ-อุ ตามที่ใช้เสกอะไรกันอยู่ดาษดื่นในสมัยโบราณ ส่วนตราพระบรมราชโองการซึ่งมีอักขระดังนี้ <img> เห็นจะเปน อ-อุ-ม ตามคาถา อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ ที่เขาว่าหนังสือพราหมณ์นั้นกลัวจะไม่ถูก น่าจะทรงพระราชดำริผูกขึ้น ตัวหน้าซึ่งคะเนว่าเปนตัว อ นั้น เปนขีดเดียวต้องกันกับหนังสืออริยกะ ซึ่งทรงพระราชดำริผูกขึ้นเหมือนกัน ตัวกลางน่าจะทรงพระราชดำริผูกขึ้นเทียบด้วยตัว อุ หนังสือขอมในตราเดิม ตัวหลังเป็น ม คือนฤคหิต ไม่มีข้อสงสัย ตรงกับอักขระเดิม อักขระเดิมที่ใช้พาลจันทร์หมายเปนตัว อ นั้น เอาอะไรมา คิดไม่เห็น มืดแปดด้าน

นึกถึง ไม้กางเขน จะเป็น ไม้-กาง-เข็น ได้แก่ คราด จะเปนได้หรือไม่ นี้เปนทางเดาโดยอิสสระ ไม่มีหลัก

<img>

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ