๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๘๑

พระยาอนุมานราชธน

นึกคำ กระยา อันได้ประกอบคำแล้วขึ้นได้อีกคำหนึ่ง คือ กระยาดอกเบี้ย บอกเพิ่มมาให้ท่านทราบ เพื่อเปนทางที่ท่านจะได้ช่วยพิจารณา

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ