๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๗ มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรร่างจารึกเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อรัชกาลที่ ๓ ซึ่งหอพระสมุดได้ตีพิมพ์แล้วนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายสมุดหนังสือที่ต้องพระประสงค์มาพร้อมกับหนังสือฉะบับนี้

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ