๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ยส

กรมศิลปากร กองศิลปวิทยาการ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้ ได้รับลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๒๑ เดือนนี้ ประทานพระอธิบายเรื่องศัพท์บางคำที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามไป ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มในพระกรุณา และรู้สึกเป็นพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้น ข้อความที่ทรงพระเมตตาประทานมา ย่อมเป็นประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้า และผู้ที่สนใจในความรู้เก่าของชาติไทยไม่น้อย แม้แต่ละชะนิดหมวกต่างๆ เท่านั้น ก็หาที่ทราบได้ยาก ที่ในหอพิพิธภัณฑ์มีหมวกอยู่หลายชะนิด เจ้าหน้าที่ไม่กล้าติดป้ายบอกชื่อชะนิดหมวก เพราะไม่ทราบชื่อได้โดยตลอด เมื่อได้มาอ่านอธิบายที่ประทานมา ก็สามารถจะติดป้ายบอกชื่อ เป็นประโยชน์แก่ความรู้ทั่วไป และเมื่อวานนี้เอง หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ได้มาถามข้าพพุทธเจ้า ว่าพระมาลาเบี่ยง ที่มีอยู่ในพระราชพงศาวดารนั้น เป็นมาลาชะนิดใด ถ้าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้พระอธิบายมาก่อนแล้ว ก็เป็นตอบคำถามหม่อมเจ้าทองฑีฆายุไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้ายังหวังในพระเมตตากรุณาอยู่ต่อไป ทั้งนี้การจะควรสถานไร ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ