๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

ฉันร้อนใจที่ท่านจะไปเที่ยวเสียวันที่ ๑๔ จึงได้รีบร่างคำนำหนังสือกฎมนเทียรบาลพะม่าส่งมาให้บัดนี้ ด้วยปรารถนาจะให้ท่านได้ดูเสียก่อนไป เพราะว่าในนั้นมีกล่าวถึงตัวท่าน และหอสมุดสำหรับพระนครอยู่ด้วย ถ้าท่านเห็นขัดข้องประการใด จะได้บอกให้ฉันทราบ จะได้แก้ไขให้พอใจท่าน ส่วนข้ออื่นซึ่งแม้จะไม่เกี่ยวข้องแก่ท่านก็ตาม ถ้าท่านเห็นไม่ดี จะทักท้วงให้ฉันรู้ตัวด้วย ก็จะขอบใจท่านเปนอย่างยิ่ง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ