๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

เศษผ้าตัวอย่างซึ่งให้ท่านมานั้น ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า อย่างดีนั้นทองมาก อย่างเลวนั้นทองน้อย ในกรณีอันนั้นได้ทราบจากนายบุษย์มหินทร์ ซึ่งเขาไปเล่าเรียนอยู่ที่เมืองอินเดียนาน เขาว่าผ้าทอทองอย่างดีและอย่างเลวนั้น นับกันว่าทอด้วยไหมทองกี่ตะบิด ถ้าเปนไหมทองมากตะบิด ทองก็พันไหมชิดเห็นทองมาก จัดว่าเปนของดี ราคาแพง ถ้าเปนไหมทองน้อยตะบิดก็พันไหมห่าง เห็นทองน้อย จัดว่าเปนของเลว ราคาถูก ทั้งนี้นับเปนของดี ของกลาง ของเลว ราคาสูงต่ำเปนชั้น ๆ กันตามตะบิดไหมทอง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ