๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

ฉันตรวจบันทึกของท่าน ซึ่งจะแก้กฎมนเทียรบาลพะม่า รู้สึกยุ่งอยู่ในใจเปนอันมาก ก่อนที่จะตัดสินว่าแห่งใดควรแก้และไม่ควร ต้องขอถามให้ทราบความเสียก่อน อันบรรดาหนังสือที่เปนตัวโรมัน ซึ่งท่านสอบได้ว่าผิดนั้น ในตอนต้น ๆ ท่านจดไว้ว่าสอบได้จาก Gazetteer แต่ตอนหลัง ๆ ไม่ได้จดไว้ จึ่งอยากทราบว่าท่านสอบได้จาก Gazetteer ทั้งหมด หรือว่าได้จาก Gazetteer บ้าง ถามคนพะม่าได้มาบ้าง ขอท่านจงบอกให้เข้าใจด้วย จะขอบใจเปนอันมาก ถ้าสอบได้มาเปนสองทาง โปรดชี้แจงให้ทราบด้วย ว่าคำใดสอบได้มาทางคนพะม่า

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ