๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

จะบอกข่าวเรื่องคำร้องกุลาตีไม้ ซึ่งทราบเติมมาใหม่ ให้ท่านทราบต่อไป

พระรามเภรี เขาเปนคนชอบเรียนช่างสังเกตช่างคิด เขาจับได้ว่าในคำร้องกุลาตีไม้นั้น มีคำหลักอยู่ที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ฤทธิ์ เดช เขาทราบมาว่า หมายถึง เวรศักดิ เวรสิทธิ เวรฤทธิ เวรเดช แห่งกรมมหาดเล็ก เพราะกรมมหาดเล็กเปนผู้เล่นกุลาตี ไม้

ฉันไม่เห็นพ้องด้วย เพราะผู้เล่นนั้นเปนพวกโขนซึ่งเต้นรำเปนจึ่งเล่นได้ ไม่ใช่มหาดเล็กทั่วไปจะเล่นได้ กรมโขนดูเหมือนขึ้นเวรฤทธิ กระนั้นก็เปนแต่เวรฤทธิเวรเดียวที่เล่น ไม่ใช่พร้อมทั้ง ๔ เวร แต่ทำให้ได้สติว่าคำ ศักดิ์ สิทธิ์ ฤทธิ์ เดช นั้น ชอบใช้กันเปนกระทู้โคลงมีที่ไหน ๆ หลายแห่งทำให้รูสึกว่าที่คิดคาดว่าเปนโคลงนั้นถูกแล้ว และเปนโคลงกระทู้ด้วย ดังนี้

ศัก - ดานุภาพล้ำ แดนไตร
สิท - ธิครูมอบให้ จึ่งแจ้ง
ฤท - ธาเชี่ยวชาญชัย เหตุใด นาพ่อ
เดช - พระคุณปกเกล้า ไพร่ฟ้าอยู่เย็น ฯ

ที่ฉันแปลง เดช เปน เหตุ มาคราวก่อน ด้วยนึกให้รับ ยะ รับ ตะ แต่ผิดไป เดช เปนถูกแน่

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ