๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายเรื่อง รำพันพิลาป ของสุนทรภู่ มาในซองนี้ ๑ ฉะบับ หนังสือเรื่องนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้มาจากพระยาราชสมบัติ (เอิบ บุรานนท์) เป็นสมุดไทยตัวฝุ่น ข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพด้วย ๑ ฉะบับ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ