๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

ขอโทษ ร้อยโปรดพันโปรด หนังสือของท่าน ซึ่งตั้งชื่อถามไปในเรื่องร้องรำ ฉันคิดว่าได้ใส่ย่ามไว้แล้วจะร่างตอบ แต่ครั้นจะร่าง หยิบหาไม่พบ ค้นมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้ อย่าว่ากะไรเลย ช่วยคัดสำเนาให้อีกฉะบับหนึ่ง จะขอบใจเปนอันมาก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ