๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

ท่านมีเมตตาให้พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีในหอสมุด ๒ แผ่น ๓ พระรูป ตามที่ฉันขอยืมเพื่อนำไปถ่ายจำลองนั้น บัดนี้ได้ถ่ายจำลองไว้เสร็จแล้ว จึ่งได้ส่งกลับคืนมาให้แก่ท่าน ขอบคุณท่านเปนอย่างยิ่ง ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ