๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๘๐

พระยาอนุมานราชธน

มาเกิดความเห็นขึ้นใหม่ว่า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ที่ยืมไปแล้วเพื่อให้ช่างถ่ายขยายนั้น ได้เลือกเอาแต่ที่พระองค์งาม ไม่ได้ใส่ใจไปถึงเครื่องแต่งพระองค์ว่าเปนฝรั่ง บัดนี้มาเกิดความเห็นขึ้นอีกว่า พระบรมรูปองค์ที่ทรงพระชฎานั้นเปนไทยอย่างสมบูรณ ควรจะให้ช่างถ่ายขยายขึ้นเผื่อเลือกอีกองค์หนึ่ง เพราะฉะนั้นขอความเมตตาต่อท่าน ขอยืมพระบรมรูปองค์ที่ทรงพระชฎาอีกองค์หนึ่ง ถ้าท่านอนุญาตให้ยืมไป จะขอบใจท่านเปนอันมาก มอบแก่ผู้ถือหนังสือนี้ไปก็ได้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ