๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

ฉันได้ให้ทำพิมพ์พระรูปพระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาคย์ขึ้น สำหรับเย็บติดในสมุดสำหรับแจกงานพระศพ ได้สั่งตีพิมพ์ ๑,๐๒๐ แผ่นเผื่อไว้สำหรับเสียหายในนั้นด้วย ฉันได้ชักเอาไว้ ๕ แผ่น ส่งมาให้ท่านในบัดนี้ ๑,๐๑๕ แผ่น เพื่อท่านจะได้ส่งให้โรงพิมพ์เย็บเข้าเล่มสมุด

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ