๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ยส (๓)

กรมศิลปากร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงษ์ ทราบใต้ฝ่าพระบาท

ตามลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๙ ทรงพระปรารภ และมีพระวินิจฉัยถึงพระนามพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาค ตามที่ได้ทรงสืบสวนเป็นหลักฐานมานั้น ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นพ้องดังที่ทรงพระดำริ และจะได้พิมพ์พระนามพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาคตามนี้

ข้าพระพุทธเจ้าเคยเห็นป้ายร้านขายแห่งหนึ่งว่า ห้างสรรพาณิช ได้มีผู้ติว่าสนธิกับรูปนี้ไม่ชอบด้วยหลักภาษาบาลี ควรจะเป็น สรรพพาณิช แต่ก็ได้ทราบเกล้าฯ มาว่าเจ้าของห้างดูเหมือนจะชื่อ สัน หรือ สรร สรรพาณิชก็คือ สรรพาณิช หาได้มุ่งหมายให้เป็น สรรพพาณิช ไม่

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ