๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ยส (๒)

กรมศิลปากร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๗๙

ขอประทานกราบทูล ทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์ ลงวันที่ ๔ เดือนนี้ ตรัสถามถึงเรื่องตัวโรมันว่าข้าพระพุทธเจ้าสอบมาจาก Gazetteer แต่ตอนหลัง ๆ ไม่ได้จดถวายมานั้น ขอประทานกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้สอบตัวโรมันกับ Gazetteer ทุกคำโดยตลอดแล้ว ที่ตอนหลัง ๆ ไม่ได้จดถวาย เพราะต้นฉะบับถูกต้องกันดี คงจดฉะเพาะคำที่ผิดกันและได้มาจาก Gazetteer แห่งเดียว ส่วนคำแปลภาษาพะม่าบางคำที่ได้ถวายไป จดเอามาจาก Gazetteer แต่สอบกับพะม่าเป็นอันรับรองกัน ยกเว้นแต่คำ มเยนัน แปลว่าพระที่นั่งบก (หน้า ๔) และคำว่า ไดก์ แปลว่า อาวุธของราชการ (หน้า ๒๙) เป็นคำแปลที่ได้มาจากพะม่าทางเดียว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ