๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ยส (๒)

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้สมุดไทยมาจากหอหลวงเล่มหนึ่ง เป็นเรื่องว่าด้วยกรุงศรีอยุธยา ข้อความในตอนต้นเป็นอย่างเดียวกับที่พระยาโบราณราชธานินทร์ ได้อาศัยใช้เป็นหลักสำรวจพระนครศรีอยุธยา และแต่งคำอธิบายไว้ แต่ในหนังสือเล่มที่ได้มานี้ มีข้อความต่อออกไปอีกมาก จึงเป็นที่ทราบได้ว่า ฉะบับที่พระยาโบราณราชธานินทร์ได้ไป เรื่องยังไม่จบ ข้าพระพุทธเจ้าได้คัดตอนที่ต่อ ถวายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเห็นว่าตอนที่ได้มาใหม่นี้สำคัญมาก โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าคัดสำเนาถวายใต้ฝ่าพระบาทหนึ่งฉะบับ ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายเรื่องที่กล่าวนี้มาในซองนี้หนึ่งฉะบับ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ