๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๐ เดือนนี้ พระเดชพระคุณล้นเกล้า ฯ หาที่ สุดมิได้

คำว่า ราชาวดี ข้าพระพุทธเจ้าคันพบคำในภาษาเปอร์เซีย เขียนว่า Lazuwerdi แปลว่า sky-blue คำนี้ เมื่อตกมาถึงชวา พระเจ้าแผ่นดินชวาพระองค์หนึ่ง แปลงเสียงเป็น Rojowerdi ให้แปลว่า สีของพระราชา ในภาษาอังกฤษเรียกแก้วไพฑูรย์ว่า Lapis Lazuli และเรียกสีฟ้าว่า Azure คำ Lazuli ว่าเพี้ยนไปจาก Lazuwerdi และ azure ก็คำเดียวกัน เป็นแต่เสียง L ข้างหน้ากร่อนจนหายไป

ข้าพระพุทธเจ้าค้นดูคำว่า เจ๊ก ในพจนานุกรมภาษามลายู พบคำว่า enchek หรือ chek ว่าเป็นคำยกย่อง ใช้ประกอบหน้าชื่อหญิงชายที่ไม่มีนามบรรดาศักดิ์ เสียงคำนี้ ในมลายูบางแคว้น กร่อนเป็น อินเจ๊ะ หรือ เจ๊ะ คงจะเป็นคำเดียวกันกับที่ในหนังสือรุ่นเก่าเขียนชื่อแขกมลายูมีคำนำหน้า เช่น เจ๊ะหวัน เจ๊ะมาลี

ทั้งนี้ การจะควรสถานไร ขอพระบารมีปกเกล้า ฯ เป็นที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ