๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ยส (๒)

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ขอประทานกราบทูล ทราบใต้ฝ่าพระบาท

ลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๑ เดือนนี้ ประทานพระรูปพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพญภาคย์ ซึ่งตีพิมพ์เป็นจำนวน ๑๐๑๕ แผ่น มานั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้รับไว้แล้ว และจะได้จัดส่งไปโรงพิมพ์ตามรับสั่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงษ์ ทราบใต้ฝ่าพระบาท

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ