๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๙

พระยาอนุมานราชธน

ตามที่ฉันบอกไว้ว่าจะแทรกเครื่องราชกกุธภัณฑ์พะม่า ตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจดประทานมา บวกเข้าในกฎมนเทียรบาลพะม่าด้วยนั้น ฉันได้ตรวจต้นฉะบับเห็นว่าควรแทรกเข้าได้ในหน้า ๒ ตามที่จดบันทึกมาให้นี้ ขอท่านช่วยพิจารณา และถ้าเห็นชอบด้วยแล้ว จัดการแทรกเข้าให้ด้วย จะขอบใจท่านเปนอันมาก

อนึ่ง ในการที่จะเพิ่มอักษรไทยในคำพะม่าอันมีอยู่แต่อักษรโรมัน กับทั้งจะแก้คำซึ่งเห็นว่าคลาดเคลื่อนอยู่นั้น เมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วน เห็นว่าไม่ใช่จะทำไปได้โดยง่าย ฉันกำลังตรวจต้นฉะบับ พิจารณาปรับกับบันทึกซึ่งท่านให้ไปนั้นอยู่ เมื่อเห็นว่าควรจะแก้จะเติมที่ตรงไหนบ้าง จะจดบันทึกมาให้ท่านทราบเปนทางหารือกันต่อไป

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

เติมความ กฎมนเทียรบาลพะม่า ตอนลักษณการราชาภิเษก

(หน้า ๒) ใต้ข้อ ๓ ในวงเล็บ เปนดั่งนี้

[พิเคราะห์ดู น่าจะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์กับเครื่องราชูปโภคสิ่งอื่น สำหรับพระยศด้วยตรงนี้ แต่ในหนังสือไม่กล่าวถึง เบญจราชกกุธภัณฑ์พะม่านั้น พบพรรณนาในพงศาวดารเรื่องหนึ่งว่า

๑. White Umbrella เศวตฉัตร (ชั้นเดียว)
๒. Crown มกุฎ
๓. Yacktail Fan พัด (ที่แท้แส้) หางจามรี
๔. Sword of State พระขรรค์
๕. Golden Sandal ฉลองพระบาททอง]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ