๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

สงสัยคำ พระบาง มีเปนชื่อเมืองอยู่ถึง ๒ เมือง คือ เมืองหลวงพระบาง กับเมืองร้างที่นครสวรรค์เรียกว่า เมืองพระบาง พระพุทธรูปซึ่งเรียกว่า พระบาง นั้น กลัวจะสร้างขึ้นทีหลัง เพื่อจำหน่ายชื่อเมืองหลวงพระบางให้ตก หรือจะเปน พบาง ไปก็ได้ อย่างเดียวกับ พณหัวเจ้า พนักงาน ฉะนั้น อยากฟังความเห็นของท่าน และอยากทราบว่าคำนั้นหรือที่ใกล้กับคำนั้น ในภาษาไทยต่างๆมีอยู่หรือไม่ เห็นเปนชื่อที่เก่ามาก จึงได้สงสัยไปอย่างนั้น

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ