๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ยส (๒)

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม รวม ๒ ฉะบับ ประทานเรื่องพระราชลัญจกรเพิ่มเติมมาให้ข้าพระพุทธเจ้า พระเดชพระคุณล้นเกล้า ฯ หาที่สุดมิได้

บัดนี้ กองอาลักษณ์ได้ถอดลายพระราชลัญจกรที่ยังใช้อยู่มาให้ข้าพระพุทธเจ้าแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายมาในซองนี้เพื่อทอดพระเนตร แต่ในแผ่นสุดท้าย จดโนตเป็นตัวดินสอมาถามข้าพระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอประทานทราบเกล้า ฯ ด้วย ข้าพระพุทธเจ้าดีใจมากที่ได้โอกาศถอดลายพระราชลัญจกรมาได้เกือบครบแล้ว โดยไม่ได้นึกคาดว่าจะได้มา ยังคงขาดพระตราอีกหมู่หนึ่ง ซึ่งเก็บอยู่ในพระที่นั่งเทพสถานพิลาส แต่เจ้าหน้าที่กำลังจะอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าอยู่

เรื่องชื่อพระราชลัญจกรลางองค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์จดไว้ผิด เช่น ตราพระเพลิงทรงแรด จดเป็น พระนารายน์ทรงแรด และ ตราเทพดาทรงพระนนทิการ จดเป็น พระนารายน์ทรงสุบรรณ สอบถามได้ความว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบชื่อ เพราะไม่ได้ใช้มานานแล้ว เลยให้ชื่อเดามาให้ ถ้าเช่นนั้นตรามหาสารทูลธวัช คำ ธวัช อาจเป็นเพราะคล่องมือเติมเข้ามา ข้าพระพุทธเจ้ายังค้นหาพระราชบัญญัติซึ่งว่าด้วยตราเสือป่ายังไม่ได้ สอบถามใครก็ยังไม่ได้เรื่อง นอกจากจะพบตัวผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายสำเนาประกาศ และพระราชกำหนดว่าด้วยพระราชลัญจกรมากับหนังสือนี้อีก ๔ ฉะบับ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ