๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น (๒)

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ส่งรูปฉายไปให้ ได้รับแล้ว ขอบใจมาก แต่เปนการผิดหมายกันไป อันเขาวังที่เพชรบุรีนั้นเปนสามยอด ยอดเหนือทำเปนวัง ยอดกลางทำพระเจดีย์ไว้ดูเดียวโดด ยอดใต้ทำเปนวัด รูปฉายที่ท่านส่งไปให้ เปนรูปวัดทางยอดใต้ แต่ฉันต้องการพระเจดีย์ที่ยอดกลาง จึ่งได้ส่งรูปวัดกลับคืนมาบัดนี้ ถ้ามีรูปพระเจดีย์ที่ยอดกลางอยู่ ก็จัดส่งไปให้ดูด้วย จะขอบใจเปนอันมาก

หนังสือลงวันที่ ๑๗ อีกฉะบับหนึ่ง จะตอบมาทีหลัง เพราะมากความอยู่

กับหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ก็ได้รับแล้ว จะตอบมาทีหลังเหมือนกัน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ