๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

ตริตรองต่อไปถึง ๑๒ พระกำนัล และ ๑๒ พระคลัง สงสัยว่าจะเปนพูดไปด้วยคล่องปากเท่านั้นเอง เช่น สำเภา ๕๐๐ โจร ๕๐๐ จำนวนอะไรที่ตั้ง ไว้ เช่น บ้า ๕๐๐ จำพวก ถ้าจะให้ใครจำหน่ายว่าอะไรบ้าง ก็จะต้องตกตามกันเปนฉากไป

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ