๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

แบบถ่ายตัวอักษรของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งฉันบอกว่าไม่ได้รับนั้น บัดนี้ได้รับแล้ว ตามที่คิดแบ่งเปนสองภาค คือภาคสามัญกับภาคพิสดารนั้น ฉันเห็นชอบด้วย แต่คงมีความเห็นยืนอยู่ว่าควรใช้ตัวเกลี้ยงๆ จะสดวกแก่โรงพิมพ์ที่เขาไม่มีตัวพิมพ์อันมีเครื่องหมาย เพราะฉะนั้นภาคสามัญควรใช้ตัวเกลี้ยง ๆ เช่น อุ หรือ อู ก็ใช้ตัว u ตัวเดียว จะเป็นเสียงสั้นหรือยาวก็เดาเอา แต่ภาคพิสดารนั้นจะใส่เครื่องหมายอะไรก็ได้ตามใจ ฉันไม่ว่า ไม่มีความเห็นแย้ง

การอ่านผิดนั้นจะต้องเปน เช่นคำว่า ตาก-ลม เด็กอ่านเปน ตา-กลม ก็มี แต่นั่นเปนความผิดของคนอ่าน ไม่ใช่ความผิดของคนเขียน ถ้าเขียนตามแบบแล้วก็อาจคิดอ่านเอาความที่ถูกได้

อีกเรื่องหนึ่ง ได้ทราบมาทางสมเด็จกรมพระยาดำรง ด้วยทรงค้นเรื่องทางมอญ เพื่อตรัสแนะให้เขาตีหนังสือในการศพ ได้ทรงพบเรื่องตาร้อยปม เปนต้นสกุลของผู้มีบุญคนหนึ่ง อันนี้ก็มาต้องกับเรื่องท้าวแสนปมของเราเข้า จึงเปนเหตุให้เกิดสงสัยขึ้นว่าจะเปนเรื่องที่มาแต่อินเดียอย่างเดียวกับผู้มีบุญลูกนางนาคเสียดอกกระมัง ถ้าท่านอ่านหนังสือเรื่องทางอินเดีย แม้ว่าพบกล่าวถึงคนปมเปนต้นสกุลของผู้มีบุญเมื่อไรแล้ว ช่วยบอกให้ฉันทราบด้วย

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

----------------------------

บันทึก

วิธีเขียนอักษรไทยเปนโรมัน

ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับศาสตราจารย์เซเดส์ในเรื่องถอดอักษรนี้แล้ว ศาสตราจารย์เซเดส์ยินยอมให้มี ๒ แบบ คือ แบบสามัญ ๑ และ แบบพิสดาร ๑

ในส่วนแบบสามัญนั้น ศาสตราจารย์เซเดส์ตกลงด้วยในส่วนพยัญชนะ

ในส่วนสระนั้น ศาสตราจารย์เซเดส์เห็นว่าใช้ ê สำหรับ แอ ô สำหรับ ออ และ o' สำหรับ เออ อย่างที่ศาสตราจารย์เซเดส์ใช้อยู่นั้นจะดีกว่า

นาย จ. บูรเนย์เห็นว่า ควรยืนตามที่คณะกรรมการได้ตกลงไว้ คือใช้ æ สำหรับ แอ ǫ สำหรับ ออ และ œ สำหรับ เออ ดีกว่า

ข้าพเจ้าได้หารือ นายพันโท พระเจนภูมิศาสตร์แล้ว นายพันโท พระเจนภูมิศาสตร์ เห็นว่าควรยืนตามที่คณะกรรมการได้ตกลงไว้ เพราะว่า ถ้าจะใช้ ê และ ô แล้ว จะไม่สดวกในการเขียนแผนที่

ศาสตราจารย์เซเดส์ได้รับกับข้าพเจ้าว่า ถ้าฝ่ายไทยตกลงอย่างไร ทางฝ่ายวิทยาลัยฝรั่งเศสแห่งตะวันออกไกลยอมใช้อนุโลมตาม

ข้าพเจ้าจึงลงเนื้อเห็นว่า ควรยืนตามที่คณะกรรมการได้ตกลงไว้

ส่วนสระผะสม เอา เออ แอว ซึ่งศาสตราจารย์เซเดส์ใช้ตัว น เปนตัวควบนั้น บัดนี้ยอมใช้ตัว o ตามที่คณะกรรมการตกลงแล้ว

ในส่วนแบบพิสดารนั้น สำหรับเครื่องหมายสั้นยาว ศาสตราจารย์เซเดส์ขอให้ใช้แต่เครื่องหมายสั้น ˘ ส่วนสระยาวนั้นไม่พึงใช้เครื่องหมาย ทั้งนี้อาศัยเหตุที่ว่าสระภาษาไทยมียาวมากกว่าสั้น

นายพันโท พระเจนภูมิศาสตร์ ไม่ขัดข้อง

ข้าพเจ้าก็เห็นควรตกลงตามได้

เพราะฉะนั้น ขอให้แก้รายงานการถอดอักษรไทยเปนโรมันของกระทรวงธรรมการ หน้า ๖-๗ เลข ๔. โดยตัดคำ Quantities etc. ไปจนถึงคำ a: ออกเสีย

ส่วนตัวสระในหน้า ๗-๘ นั้น ให้แก้ตามแบบซึ่งแนบมานี้

ในส่วนพยัญชนะแห่งแบบพิสดารนั้น ศาสตราจารย์เซเดส์กล่าวว่า การที่จะใช้จุดต่างๆนั้น เกรงว่าจะไม่สตวกในการพิมพ์ และโดยที่แบบของศาสตราจารย์เซเดส์ได้ใช้อยู่ทางวิทยาลัยฝรั่งเศสแห่งตะวันออกไกลแล้ว ถ้าทางฝ่ายไทยนี้พอจะตกลงตามได้แล้ว ก็ขอให้ตกลงตามเถิด

นาย จ. บูรเนย์ ก็เห็นด้วย และนายพันโท พระเจนภูมิศาสตร์ ไม่ขัดข้อง เพราะว่าแบบพิสดารไม่เกี่ยวกับทางการของกรมแผนที่เท่าใดนัก

ข้าพเจ้าเองก็ได้ตกลงกับศาสตราจารย์เซเดส์ในแบบพิสดารนั้นไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เห็นว่าถ้าจะให้ถูกระเบียบ ตัว ฆ ฌ ฒ ธ ภ นั้น ควรจะใช้ k‘h แทนที่ใช้ kh‘ อยู่เดี๋ยวนี้

ศาสตราจารย์เซเดส์ก็เห็นด้วย และรับว่า ถ้าทางนี้ตกลงกันเช่นนั้น ก็จะแก้ตาม แต่ข้าพเจ้ามาใคร่ครวญดูอีกแล้ว เห็นว่าในการพิมพ์อาจจะทำให้ตัว h ก็ห่างจากตัว k ฯลฯ มากเกินไป จึงเห็นว่าคงไว้ตามแบบของศาสตราจารย์เซเดส์ก็ได้ เว้นแต่ตัว ศ ซึ่งศาสตราจารย์เซเดส์ใช้ ç นั้นข้าพเจ้ายังไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าเห็นว่า ศ ควรจะใช้ ṡ จะได้เช่าระดับกับตัว ษ ṣ และ ส s

ส่วน ห (นำ) ซึ่งทำให้เปนอักษรสูงนั้น ศาสตราจารย์เซเดส์ใช้เครื่องหมายผันเสียงแทน ข้าพเจ้าเห็นว่าสดวกดีแล้ว

เพื่อความสดวกในการพิจารณา ข้าพเจ้าขอเสนอแบบถอดอักษรที่ได้แนบมานี้

วรรณไวทยากร วรวรรณ

กระทรวงการต่างประเทศ

วังสราญรมย์ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗

----------------------------

VOWELS

Italian Vowels except that æ = sound of ea in English ‘bear’

ǫ = sound of aw in English ‘dawn’

œ = sound of eu in French ‘peuple’

u’ = a sound more open than German ü

 

General

สามัญ

Precise

พิสดาร

อะ อั อา a aḥ ǎ a
อำ am ǎṃ
อิอี I ǐ i
อึอื u’ ǔ’ u’
อุอู u ǔ’ u
เอะ เอ็ เอ e eḥ ě e
แอะ แอ æ æḥ æ
โอะ อ (-) โอ o oḥ ǒ o
เอาะ ออ ǫ ǫḥ ǫ
เออะ เอิ เออ-เอื œ œḥ œ̌ œ
เอียะ เอีย ia (final) iaḥ ia (final)
  ie-(before consonnant) ie-(before consonnant)
เอือะ เอือ u’a (final) u’aḥ u’a (final)
  u’œ-(before consonant) u’œ-(before consonant)
อัวะ อัว ua (final) uaḥ ua (final)
  uo-(before consonant) uo-(before consonant)
ใอ ไอ อัย ไอย อาย ai ǎǐ ǎi ǎy ǎiy ai
เอา อาว ao ǎo ao
อุย ui ui
โอย oi oi
ออย ǫi ǫi
เอย œi œi
เอือย u’œi u’œi
อวย uoi uoi
อิว iu iu
เอ็ว เอว eo ěo eo
แอว æ o æ o
เอียว ieu ieu
ฤ (เสียง รึ) ฤๅ ru’ ṛǔ’ ṛu’
ฤ (เสียง ริ) ri ṛǐ
ฤ (เสียง เรอ) ṛœ
ฦ ฦๅ lu’ ḷǔ’ ḷu’

CONSONANTS

English consonants except that

Initial k p and t are unaspirated as in French.

Final k p and t are unexplosive and unaspirated.

kh = k aspirated.

ph = p aspirated – not English ph.

th = t aspirated – not English th.

č = hardened form of ch as the cz in Czechoslovak.

ch = always as in English ‘church’.

ng = as in English ‘singer’, never as in ‘linger’.

  General Precise
  Initial Final Initial Final
k k k k
ข ฃ ค ฅ ฆ kh k kh ḳh k’ ḳ’ k’ k (kh) etc.
ng ng ng ng
č t č t (č)
ฉ ช ฌ ch t ch c‛ ch‛ t (ch) etc.
y n ñ ñ
ด ฎ ฑ (บางคำ) d t d ḍ ḍ’ t (d) etc.
ต ฏ t t t ṭ t ṭ
ถ ฐ ท ฑ ธ ฒ th t th ṭh t‛ ṭ‛ th ṭh‛ t (th) etc.
น ณ n n n ṇ n ṇ
b p b p (b)
p p p p
ผ พ ภ ph p ph p‘ ph‛ p (ph) etc.
ฝ ฟ f p f f’ p (f) etc.
m m m m
y - y -
r n r n (r)
รร - n - n (rr)
ล ฬ l n l ḷ n (l) n (ḷ)
w - w -
ศ ษ ส ซ ทร s t s ṣ s s’ ‘s t (ṡ) etc.
ห ฮ h - h h’ -

เครื่องหมายผันเสียงสำหรับแบบพิสดาร

การผันใช้ตามเสียงทุก ๆ อักษร ให้ผันเช่นอักษรกลาง และให้ใช้ครื่องหมายเหนือและใต้สระ ตามแบบปัลล์กัวดซ์

ตัวอย่าง

ก ก่ ก้ ก๊ ก๋ ko kõ kò kọ kó

วิธีถอดอักษรเปนคำ ๆ

แบบสามัญใช้อย่างที่กระทรวงธรรมการตกลงแล้ว และให้ถอดเปนพยางค์ๆ ไป ตามลักษณะของภาษาไทย

แบบพิสดารเติมตัวสกดการันต์ หรือตัวที่ไม่ได้ออกเสียงในวงเล็บ ( )

ตัวอย่าง

  สามัญ พิสดาร
กษัตริย์ kasat kaṣat (triy)
ประกาศ prakat prǎkat (ṡ)
ราชบุรี Ratburi Rat (ch) buri

ใช้ - (hyphen) สำหรับแบ่งพยางค์ในกรณีที่ถ้าไม่ใช้อาจจะอ่านไปเปนอย่างอื่นได้ เช่น สอิ้ง = sa-ing ปากลัด = pak-lat

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ