๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

เมื่อวันที่ ๒๑ นี้ ชายยาใจเอาหนังสือซึ่งท่านฝากไป ไปให้ ๒ ฉะบับ กับห่อ ๑ เปนร่างพจนานุกรมฉะบับที่ ๘ ฉะบับหนึ่ง กับหนังสือของท่านส่งสมุดเรื่องประเพณีทำศพฉะบับหนึ่ง พร้อมทั้งสมุดเรื่องนั้นด้วย ขอบใจท่านเปนอย่างยิ่ง

การตีพิมพ์หนังสือซึ่งไม่บริบูรณนั้นไม่เปนไร เขาทำกันมาถมไป เมื่อมีโอกาศตีพิมพ์ใหม่ ตามที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ทำได้ไม่ขัดข้อง มีแต่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ในสมุดที่ท่านให้ไป ฉันพูดอะไรแก่ท่านไม่ได้ ต้องอ่านให้ตลอดเสียก่อน ในการที่ฉันบอกอะไรแก่ท่าน จะเปนทางความคิดก็ดี เปนทางกระทำที่เปนมาแล้วจริงก็ดี ก็เพื่อให้ท่านทราบทั้งนั้น เมื่อท่านจะเก็บเอาไปกล่าว ฉันก็มีแต่ดีใจ ไม่มีความรังเกียจเลย

ในร่างพจนานุกรมฉะบับที่ ๘ พอดูก็เห็นคำ ฆาต มีแปลไว้ว่าตี เช่น ฆาตเภรี นึกก็ชอบใจ เพราะฉันได้คิดเช่นนั้นมาแล้ว แต่ที่เขียนหนังสือถึงท่านเมื่อคราวก่อน ไม่กล้าจะเขียนลงไป กลัวจะเปนลากเอาคำข้าวตัง เข้าไปสู่ภาษามคธ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ