๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ยส (๒)

กรมศิลปากร

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๒

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายรูปฉายพระเจดีย์บนเขาวังตามที่ต้องพระประสงค์ มาพร้อมกับหนังสือฉะบับนี้แล้ว

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ