๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ยส

กรมศิลปากร

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๒

ขอประทานกราบทูล ทรงทราบใต้ฝ่าพระบาท

ลายพระหัตถ์ ลงวันที่ ๒๑ ต้องพระประสงค์รูปพระเจดีย์ยอดกลางของเขาวังที่เพชรบุรี และประทานรูปวัด ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าถวายไปผิดพระประสงค์ คืนมาด้วยนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้รับไว้แล้ว

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานถวายรูป พระเจดีย์ยอดกลางของเขาวังมาในซองนี้ รวม ๒ รูป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาอนุมานราชธน

ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ