๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ น

ตำหนักปลายเนิน คลองเตย

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๒

พระยาอนุมานราชธน

ปราสาทที่วังเพชรบุรีมีชื่อว่าอะไร จำไม่ได้ ช่วยค้นทำเนียบนามบอกให้ทราบด้วย และถ้ามีรูปฉายปราสาทนั้นอยู่ในหอสมุด ก็ช่วยส่งไปให้ดูด้วย

คำ บุษบง บุษบัน เราเข้าใจกันว่าดอกบัว แต่เมื่อคิดดูก็เห็นว่าเปนแต่ดอกไม้เท่านั้นเอง พระนาม บุษบันบัวผัน นั้นได้ความชัดว่าเปนดอกบัวแท้ ไม่ใช่ซ้ำคำ เปน ดอกบัวสาย แต่ บัวผัน กับ บัวเผื่อน ผิดกันอย่างไร ท่านมีความรู้พอจะบอกได้หรือไม่

ตึกจตุรมุข ที่ท้ายพระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ซึ่งได้บอกมาก่อนนั้นมีขนาดเล็กมาก (สังเกตว่าไม่ใหญ่เกินแนวกว้างแห่งมุขหลังพระที่นั่งสรรเพชรออกไป ประมาณทั้งในประธานและมุขโถง ซึ่งต่อแต่ประธาน เห็นจะวัดได้ไม่เกิน ๗ เมเตอร์ เพราะมีขนาดเล็กมาก เขาบอกว่าทำขึ้นเพื่อให้เปนสานจึ่งเชื่อ

สาน เขียนอย่างไรจะถูกไม่ทราบ ถ้าเขียน ศาล เห็นว่าเปนต้นรัง จะเปนถูกหาได้ไม่ ทีเดิมจะคิดหดมาแต่คำ ศาลา

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ