๗๒. ตั้งสมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ทรงผนวชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และนักองเอง

ครั้นลุจุลศักราช ๑๑๕๖ ปีขาล ฉศก เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อ ณ เดือน ๕ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) อยู่วัดระฆัง อาพาธถึงแก่มรณภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดตั้งพระวันรัต (สุข) วัดศรีสรรเพชญ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครั้นถึง ณ เดือน ๘ ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ พระชนมายุครบ ๒๑ ควรจะทรงผนวชแล้ว อนึ่งนักองเองเข้ามาอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร แต่ชนมายุ ๑๐ ขวบ บัดนี้ชนมายุก็ได้ ๒๒ ปีครบอุปสมบทแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดกระบวนแห่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ และพระพงศ์อมรินทร์ซึ่งเป็นบุตรเจ้ากรุงธนบุรี นักองเอง ไปทรงผนวชและอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งนั้นกระบวนแห่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มาก ทรงผนวชแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จไปอยู่วัดสมอราย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ