๓๗. ตั้งกรมพระราชวังหลัง

แล้วพระราชทานบำเหน็จแก่นายทัพนายกองทั้งปวงโดยสมควรแก่ความชอบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ขึ้นเป็นกรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ ดำรงพระเกียรติยศ ในที่กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข รับพระบัญชาตามแบบกรมพระราชวังหลังแต่ก่อนมา และให้พระยาอุไทยธรรม (บุนนาค) เลื่อนที่เป็นพระยายมราช แล้วโปรดให้พระยาพิพัฒนโกษา (ทองดี) เลื่อนที่เป็นพระยาธรรมาธิกรณ์ แล้วทรงพระราชดำริถึงเจ้าพระยาธรรมา พระยายมราชนอกราชการ ซึ่งเป็นโทษในการสงครามถอดเสียนั้นว่าเป็นข้าราชการเก่า รู้ขนบธรรมเนียมแผ่นดินมาก จึงโปรดตั้งเจ้าพระยาธรรมาเก่า เป็นพระยาศรีธรรมาธิราชจางวางกรมวัง โปรดตั้งพระยายมราชเก่าเป็นพระยามหาธิราช ช่วยราชการในกรมเมือง พอพระยาเพ็ชรพิไชย (หงษ์) ถึงแก่กรรมลงจึงโปรดให้พระยาราชสงคราม (เป้า) บุตรพระยาราชสงคราม ซึ่งชะลอพระนอนวัดป่าโมกข์ครั้งกรุงเก่า เลื่อนที่เป็นพระยาเพ็ชรพิไชย พระราชทานพานทองทั้งสิ้นด้วยกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ