๑๑๗. ได้ช้างสำคัญพระบรมนัขมณีและพระบรมคชลักษณ์

ลุจุลศักราช ๑๑๖๗ ปีฉถู สัปตศก[๙๑] เป็นปีที่ ๒๔ ในรัชกาลทิ่ ๑ ได้ช้างเลีบครบมาแต่เมืองนครศรีธรรมราช ช้าง ๑ ได้ช้างกระมาแต่เมืองเวียงจันทน์ช้าง ๑ โปรดให้ขึ้นระวาง

ช้างเมืองนครศรีธรรมราชพระราชทานนามว่า พระบรมนัขมณีศรีรัตนคเชนทร บวรวิศณุพงศ์ วงศคชพรรค์ อนันตคุณ สมบุรณเลิศฟ้าช้าง ๑

ช้างเมืองเวียงจันทน์ว่า พระบรมคชลักษณ์ อรรคคเชนทร์ สุเรนทรฤทธิ์สิทธิสมพงศ์ มงคลเลิศฟ้าช้าง ๑[๙๑] พ.ศ. ๒๓๔๘.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ