๖๗. ยกทัพหลวงไปตีเมืองพม่า

ในปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๑๕๕[๖๔] นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริ ด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรฯ ว่าเมืองมะริด เมืองตะนาว เมืองทวาย ก็ได้แล้ว ควรจะไปตีเมืองเมาะตะมะ เมืองร่างกุ้ง เขตแดนพม่าต่อเข้าไปลองดู ถ้าสมคะเนได้การก็จะตีให้ถึงเมืองอังวะทีเดียว จึงโปรดให้เกณฑ์ทัพ ให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธ เจ้าพระยามหาเสนา ยกไปสมทบทัพพระยายมราชที่เมืองทวายก่อน ฝ่ายกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จไปทางสิงขร ไปตั้งต่อเรือรบอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก จะได้ยกขึ้นไปทางแม่น้ำเมืองมะริดเป็นทัพเรือ ทัพหลวงจะไปทางบก ยังมิได้ยกไป ให้พระยากลาโหมราชเสนาออกไปเกณฑ์ทัพเมืองเขมร ให้พระยาไกรโกษาไปเกณฑ์ทัพเมืองลาว แต่เมืองเหนือนั้นมีตราให้ข้าหลวงถือขึ้นไป กำหนดปีฉลู เดือน ๑๒ ให้พร้อมกัน เกณฑ์ทัพครั้งนั้น ๔๐,๐๐๐[๖๔] พ.ศ. ๒๓๓๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ