๒๓. ปฏิสังขรณ์วัดสลัก

สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิสังขรณ์วัดสลัก ซึ่งอยู่ริมพระราชวังบวรฯให้สร้างพระอุโบสถพระวิหาร และพระมณฑปขึ้นใหม่และเครื่องพระมณฑปนั้น เดิมทรงพระดำริจะสร้างปราสาทขึ้น ในพระราชวังบวรฯ ครั้นเมื่ออ้ายกบฏ ๒ คนเข้าไปแอบจะทำร้ายพระองค์ เมื่อจับกุมเกิดฆ่าฟันกันตายลงตรงที่จะสร้างปราสาท กรมพระราชวังบวรฯ ทรงพระดำริว่า วังจันทรเกษม ซึ่งเป็นพระราชวังบวรฯ ครั้งกรุงเก่า ก็หามีปราสาทไม่ มาสร้างปราสาทขึ้นในพระราชวังบวรฯ จะเกินวาสนาไปกระมังจึงมีเหตุทรงพระดำริดังนี้ จึงโปรดให้เอาเครื่องปราสาทไปสร้างเป็นพระมณฑปในวัดสลัก ภายในพระมณฑปสร้างพระเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ก่อพระระเบียงรอบ และสร้างกุฏิตึก ๓ หลัง พระราชทานพระวันรัตผู้เป็นเจ้าอาวาส และสร้างกุฎีเครื่องไม้ฝากระดานเป็นเสนาสนะ พอแก่พระสงฆ์ทั้งพระอาราม แล้วสร้างกำแพงล้อมรอบพระอารามด้วย ครั้นเมื่อทรงปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว จึงพระราชทานนามพระอารามเปลี่ยนใหม่ว่า วัดนิพพานาราม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ