๑๒๔. ตั้งพระบัณฑูรน้อย และตั้งกรมเจ้านาย

แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์รับพระบัณฑูรด้วย ครั้งนั้นข้าราชการกราบบังคมทูลพระกรุณาออกพระนามว่า พระบัณฑูรใหญ่ พระบัณฑูรน้อย แล้วโปรดตั้งสมเด็จพระราชธิดา เจ้าฟ้าประภาวดีเป็นกรมขุนเทพยวดี ๑ เลื่อนสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิทักษ์มนตรีขึ้นเป็นกรมหลวงพิทักษ์มนตรี ๑ โปรดตั้งพระราชนัดดา เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์เป็นกรมขุนกษัตรานุชิต ๑ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์นี้ ครั้งกรุงธนบุรีมีพระนามว่า เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชทานพระนามใหม่ว่า เจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ ข้าราชการขานพระนามโดยย่อว่า เจ้าฟ้าอภัย ได้ทรงสดับรับสั่งว่าพ้องกับพระนามเจ้าฟ้าอภัยทต ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และเจ้าฟ้าอภัยครั้งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่งไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้มีพระนามนั้น จึงโปรดให้เปลี่ยนพระนามใหม่ว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ โปรดตั้งสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าเกดในกรมพระศรีสุดารักษ์เป็นกรมขุนอิศรานุรักษ์ ๑ โปรดตั้งพระราชธิดาในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า เจ้าฟ้าพิกุลทอง เป็นกรมขุนศรีสุนทร ๑ โปรดตั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโณทัยเป็นกรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ๑ ตั้งพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัตเป็นกรมหมื่นเทพพลภักดิ์ ๑ ตั้งพระองค์เจ้าอสนีในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าเป็นกรมหมื่นเสนีเทพ ๑ พระองค์เจ้าในกรมพระราชวังหลัง ๓ พระองค์ พระองค์เจ้าปานเป็นกรมหมื่นนราเทเวศร์ ๑ พระองค์เจ้าบัว เป็นกรมหมื่นนเรศรโยธี ๑ พระองค์เจ้าแตง เป็นกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ ๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ