บานแผนก

ศุภมัสดุ ลุจุลศักราช ๑๒๖๓ ปีฉลุนักษัตร รัตนโกสินทรศก ๑๒๐[๑] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า ทุกวันนี้การเล่าเรียนแพร่หลายไพบูลย์ขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นอันมาก และความรู้พงศาวดารของบ้านเมือง ย่อมนับว่าเป็นคุณอันสำคัญในการเล่าเรียนอย่างหนึ่ง หนังสือพงศาวดารกรุงสยามได้ลงพิมพ์แล้วแต่หนังสือพงศาวดารเหนือและหนังสือพระราชพงศาวดารที่พระเจ้าอัยกาเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเรียบเรียงกล่าวความตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาโบราณมาเพียงเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ความต่อนั้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกบาธิบดี เรียบเรียงขึ้นไว้แต่เมื่อปีมะเส็งเอกศก จุลศักราช ๑๒๓๑ ปี[๒] มีฉบับอยู่ยังหาได้ลงพิมพ์ให้แพร่หลายไม่

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ตรวจชำระหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงไว้นั้น และโปรดเกล้าฯ ให้ลงพิมพ์ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การเล่าเรียนของกุลบุตรทั้งหลายสืบไป[๑] พ.ศ. ๒๔๔๔.

[๒] พ.ศ. ๒๔๑๒.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ